Proč společnost vždy některé věci odmítá


ÄŒlovÄ›k je sociální tvor, který ke spokojenému životu potÅ™ebuje spoleÄnost ostatních jedinců svého druhu. OvÅ¡em, jak historie ukazuje, toto soužití není vždy zrovna hladké. Hádky, politikaÅ™ení a různé pletichy jsou na denním pořádku nejen v politice, ale mnohdy také v rodinném životÄ›. A máme mnoho příkladů, které nám ukazují, kam až mohou zajít. Je tedy jasné, že nezbytnÄ› potÅ™ebujeme nÄ›jaké mechanismy, které by tyto tendence udržely alespoň trochu na uzdÄ›. A takové skuteÄnÄ› existují.

 

lidé jsou sociálním druhem

 

Je to naÅ¡e touha v tom, že jako spoleÄnost nÄ›které vÄ›ci pÅ™ijímáme, zatímco jiné kategoricky odmítáme. AvÅ¡ak to, které jsou které, je ve velkém množství případů pÅ™ekvapivÄ› konzistentní po celém svÄ›tÄ›, navzdory rozdílným kulturám a zvyklostem. Namátkou například krádež Äi vražda jsou odsuzovány v podstatÄ› vÅ¡ude, a to i tam, kde se praktikovaly Äi praktikují rituální obÄ›ti.

 

I v tomto případÄ› se totiž řídíme instinktem. Jako spoleÄnost máme totiž potÅ™ebu pÅ™ijímat vÄ›ci, které nám jako spoleÄnosti prospÄ›jí, a naopak odmítat ty, které jí Å¡kodí. A to bez ohledu na to, že by z nich benefitoval konkrétní jedinec. Je to způsob, jak zajistit, že zájmy spoleÄnosti budou minimálnÄ› rovny zájmu jedince.

 

spoleÄenská pravidla jsou nezbytná

 

ProÄ je to ale tak důležité? JednoduÅ¡e proto, že jsme, jak již bylo Å™eÄeno, sociální druh, a bezproblémové skupinové soužití je pro nás nezbytné. Pokud by každý z nás sledoval své vlastní zájmy bez toho, že by bylo jeho jednání spoleÄností odsuzováno v případÄ› poruÅ¡ení tÄ›chto psaných i nepsaných pravidel, nemohli bychom vůbec fungovat.

 

Ukazuje se tedy, že aÄkoliv ÄlovÄ›k je již ze své pÅ™irozenosti tvor sobecký, stejnÄ› v nÄ›m jsou instinkty, které jej nutí pÅ™ijímat urÄitá spoleÄenská pravidla. Je to v podstatÄ› nÄ›co, co je v nás hluboce zakódováno a co nás jako spoleÄnost drží pohromadÄ›. JistÄ›, najdou se takoví, kteří je poruší, avÅ¡ak tito jsou téměř vždy odsuzováni a v podstatÄ› vylouÄeni ze spoleÄnosti – a to je pro ÄlovÄ›ka jednou z nejhorších vÄ›cí.